اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/9555/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87

اشتراک گذاری