اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ostandar.sbportal.ir/fa/news/6097/%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری