اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://paveh.kums.ac.ir/fa/news/27742/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c

اشتراک گذاری