اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://paveh.kums.ac.ir/fa/news/30987/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9

اشتراک گذاری