اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://paveh.kums.ac.ir/fa/news/350/%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری