اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://paveh.kums.ac.ir/fa/news/414/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c

اشتراک گذاری