اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://paveh.kums.ac.ir/fa/news/9286/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری