اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://pavehhosp.kums.ac.ir/fa/news/28882/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%81%d9%84%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری