اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://pec.kums.ac.ir/fa/news/26791/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری