اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://press.farhang.gov.ir/fa/news/439580/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری