اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://press.farhang.gov.ir/fa/news/442060/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98

اشتراک گذاری