اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://press.farhang.gov.ir/fa/news/502586/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری