اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://press.farhang.gov.ir/fa/news/505565/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری