اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://press.farhang.gov.ir/fa/news/517305/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3

اشتراک گذاری