اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fqom.ict.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F110598%2F%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b8%25db%25b0-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25ae%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2582%25d9%2585

اشتراک گذاری