اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://qom.payesh8523.ir/fa/news/10507/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری