اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1162/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-1-7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری