اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1413/%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b1

اشتراک گذاری