اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1480/%db%b7%db%b0%db%b0-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%82%d9%88%da%86%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری