اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1506/%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-862-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری