اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1565/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa

اشتراک گذاری