اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1591/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-395-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری