اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1595/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%b9%db%b6-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری