اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1614/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87

اشتراک گذاری