اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1688/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری