اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1859/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b3%da%a9%d9%86

اشتراک گذاری