اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/1921/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%b2%db%b5-%d8%aa%d9%86-%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%db%8c

اشتراک گذاری