اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/2007/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%81-150-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری