اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/2047/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری