اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/2136/%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری