اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/2224/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-18-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری