اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/584/%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری