اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/653/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85

اشتراک گذاری