اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/740/70-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%87

اشتراک گذاری