اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://razavi.emdad.ir/fa/news/969/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری