اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/30265/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c

اشتراک گذاری