اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/30277/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c

اشتراک گذاری