اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/30281/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7

اشتراک گذاری