اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/30362/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c

اشتراک گذاری