اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/33826/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری