اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/33886/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c

اشتراک گذاری