اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/34635/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%db%8c%da%a9%d9%86%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87

اشتراک گذاری