اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/34636/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری