اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://rcof.kums.ac.ir/fa/news/35142/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88%db%8c%db%8c%d8%aa

اشتراک گذاری