اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://retireefund.pmo.ir/fa/news/42542/%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c

اشتراک گذاری