اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://sahneh.kums.ac.ir/fa/news/29744/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری