اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://sahneh.kums.ac.ir/fa/news/34738/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%db%8c%da%a9-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87

اشتراک گذاری