اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2719/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85

اشتراک گذاری