اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2810/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری