اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/2843/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-554-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85

اشتراک گذاری